+

Odbranjene magistarske teze

2016

 1. OPAČIĆ Slaviša. Stanje i problemi gazdovanja bukovim šumama u Republici Srpskoj mentor prof. dr. Milan Medarević

2014

 1. ROMČEVIĆ, Dragan.. Održivo korišćenje ukupnih potencijala Nacionalnog parka “Kozara” :  201 list, ilustr., graf. prikazi. mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. RADAKOVIĆ, Nenad. Radijalni prirast hrasta kitnjaka (Quercus petraea agg. Ehrendorfer 1967) i njegova zavisnost od temperature vazduha i količine padavina na području Nacionalnog parka “Đerdap” :  mentor prof. dr. Branko Stajić

2012

 1. LUČIĆ, Radovan. Strukturno-proizvodne karakteristike šuma prašumskog karaktera u Nacionalnom parku Sutjeska :  151 list, ilustr., graf. prikazi. mentor prof. dr. Milan Medarević

2010

 1. CVEJIĆ, Milijana. Valorizacija rekreacionih potencijala gradske šume Košutnjak u Beogradu : 124 lista, [2] presavijena lista s kartama. mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. KNEGINJIĆ, Igor M.. Ekološko – proizvodne i strukturne karakteristike mješovitih šuma bukve i jele na Kozari : 114, 46 listova, [2] savijena lista, ilustr.  mentor prof. dr. Milan Medarević

2009

 1. POPOVIĆ, Vladan. Osnov tipološkog definisanja šumskog kompleksa Rogot : 132 lista, ilustr., graf. prikazi. mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. KOPRIVICA, Aleksandar. Osnovne strukturno-proizvodne karakteristike najvažnijih tipova šuma bijelog bora (Pinus silvestris L.) na Romaniji : 117 listova, ilustr., graf. prikazi.  mentor prof. dr. Milan Medarević
 3. VUČETIĆ, Goran. Razvojno proizvodne karakteristike bagrema (Robinia pseudoacacia L.) na području “visokog peska” SRP “Deliblatska peščara” : 144 lista, [10] lista s tablama, ilustr., graf. prikazi.  mentor prof. dr. Milivoj Vučković

2007

 1. OBRADOVIĆ, Snežana. Aktuelnost i efekti primene Gočke varijante kontrolnog metoda u Nacionalnom parku Tara : 123 lista, graf. prikazi  mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. ŠLJUKIĆ, Biljana. Održivo gazdovanje šumama u Srbiji – sadašnje stanje i potencijal : 158 listova, ilustr., graf. prikazi.  mentor prof. dr. Milan Medarević

2006

 1. MARKOVIĆ, Boris  Izrada informaciono – dokumentacione osnove za oblast šumarstva primjenom GIS tehnologije pri izradi prostorno – planske dokumentacije : 134, VIII listova,[18] presavijenih listova s geograf. kartama, [6] karata, ilustr., graf. prikazi.  mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. KISIN, Bratislav Stanje, ciljevi gazdovanja i sistem upravljanja strogim prirodnim rezervatima u čistim bukovim šumama Srbije : 187, [28] listova, ilustr., geogr. karte.  mentor prof. dr. Milan Medarević

2005

 1. ZLOKAPA, Brane. Informacije, kvalitet i vrste, kao osnov za izradu planova gazdovanja šumama. 157 listova, geogr. karte.    mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. VAMOVIĆ, Brano B.. Mešovitost kao uslov normalnosti u prebirnim šumama jele, smrče i bukve : 147 listova, ilustr., graf.prikazi.  mentor prof. dr. Milan Medarević
 3. FILIPOVIĆ, Milosav. Mogućnost održivog gazdovanja populacijama divlje faune i usaglašavanje sa ostalim aktivnostima u uslovima zaštićenog prirodnog dobra Nacionalnog parka Kopaonik : 150 lisova, ilustr.  mentor prof. dr. Milan Medarević
 4. MATOVIĆ, Bratislav. Normalno stanje u smrčevo-jelovim šumama : ciljevi i problemi gazdovanja na Zlataru. 132 lista, ilustr.  mentor prof. dr. Milan Medarević
 5. STEPANOVIĆ, Nada. Raznolikost šumskih zajednica i njihovo plansko očuvanje u nacionalnom parku Đerdap : 128 listova.  mentor prof. dr. Milan Medarević
 6. ČUKOVIĆ, Duško Izbor optimalnog metoda uređajne /sastojinske/ inventure u raznodobnim i prebirnim šumama u Republici Srpskoj : 94, LII lista, graf. prikazi.  mentor prof. dr. Staniša Banković

2004

 1. VASILJEVIĆ, Nevena. Funkcije nekih manastirskih šuma u nacionalnom parku Fruška Gora : [6], 162 lista, ilustr., geografske karte  mentor prof. dr. Milan Medarević

2003

 1. ČUROVIĆ, Milić. Strukturne i proizvodne karakteristike mješovitih šuma smrče, jele i bukve na Ljubišnji-ciljevi i problemi gazdovanja : 93 listova, [3] listova, ilustr mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. STAJIĆ, Branko. Karakteristike rasta belog jasena (Fraxinus excelsior L) na području Majdanpečke Domene: 136 listova, ilustr., graf. prikaz mentor prof. dr. Milivoj Vučković

2002

 1. ANDRAŠEV, Siniša A.. Karakteristike rasta tri klonske sorte crnih topola (sekcija Aigeiros Duby) u Srednjem Podunavlju : 154 listova , graf. prikazi, tabele mentor prof. dr. Milivoj Vučković

1999

 1. GOGIĆ, Zoran. Organizacija plasmana proizvoda šumarstva Srbije : 134 lista tabele    mentor prof. dr. Milan Medarević

1993

 1. PANTIĆ, Damjan. Proučavanje uticaja tipa šume na oblik i zapreminu stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama Ravnog Srema, Univerzitet u Beogradu (1-161)    mentor prof. dr. Staniša Banković

1986

 1. HADŽI-PAVLOVIĆ, Mihajlo. Stanje i karakteristike populacija jelenske divljači u Severoistočnoj Srbiji :    mentor prof. dr. Dušan Jović

1982

 1. LAVADINOVIĆ, Mirko. Proučavanje mogućnosti i savremenih tehnologija gajenja divljih svinja u ograđenim lovno – uzgojnim centrima :  mentor prof. dr. Dušan Jović