+

Поздравна реч председника Већа одсека

Драге колеге,

поштовани будући студенти,

више од 95 година на Универзитету у Београду на Шумарском факултету образују се инжењери шумарства. Шумарски факултет у Београду је једина високошколска научна установа из области шумарства у Републици Србији и најстарији шумарски факултет у бившој Југославији. Програм студија на одсеку за шумарство је усаглашен са савременим потребама друштва и комплементаран са студијским програмима шумарских факултета у окружењу и шире у Европи. На одсеку за шумарство постоје обавезни и изборни предмети који су разврстани у 8 катедара што говори о мултидисиплинарности и свеобухватности наставних програма. Изборни предмети дају могућност студентима да се усмеравају ка некој од ужих научних области, а то су: Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине, Семенарство, расадничарство и пошумљавање, Гајење шума, Планирањe газдовања шумама, Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне, Економика и организација шумарства и Заштита шума. Настава (предавања и вежбе) се одвија као кабинетска, теренска настава и школска пракса. Теренска настава и школска пракса реализују се у наставно-научним базама шумарског факултета („Гочу“ и „Мајданпечкој Домени“) у Арборетуму шумарског факултета, у шумама и ловиштима којима газдују ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“, у националним парковима и др. У току студирања студенти имају могућност за учешће у међународној размени с обзиром да је Шумарски факултет у току последњих неколико година потписано више билатералних уговора о сарадњи са факултетима из Европе и Руске Федерације. Студенти и запослени на Шумарском факултету својим активностима доприносе хуманијем и бољем друштву и конкретним деловањем исказују своју посвећеност заштити природе и животне средине. Факултет је реализовао 35 еколошких кампова, а учествује и у активностима Покрета горана Србије, акцијама пошумљавања и уређења простора. На шумарском факултету студенти имају могућност да учествују у разним спортским активностима и такмичењима, да буду чланови планинарског друштва „Оморика“ и ловачког удружења „Мирко Лавадиновић“, да се на тај начин друже, путују и упознају лепе крајеве наше земље. За све младе људе који воле природу Шумарски факултет је право место где могу добити свеобухватна знања о шумским екоситемима, заштити природе и унапређењу животне средине. Та знања која студенти стекну на Шумарском факултету кроз теоријску, практичну наставу и ваннаставне активности омогућавају им да као дипломирани инжењери шумарства буду оспособљени за широк спектар запошљавања.

др Оливера Кошанин, ванредни професор