+

За будуће студенте

На студијском програму шумарство на основним академским студијама уписује се 120 студената на прву годину студија. Упис студената на основне студије се врши на основу ранг листе кандидата. Рангирање се врши на основу укупног броја бодова које су кандидати остварили на основу успеха у средњој школи (највише 40 бодова) и бодова добијених на пријемном испиту (највише 60 бодова). На пријемном испиту за студијски програм шумарство кандидати полажу два предмета и то:

  • математику, која доноси максимум 20 бодова и
  • биологију, која доноси максимум 40 бодова.

Садржај, време и начин полагања пријемног испита, као и начин бодовања кандидата, утврђује се посебном одлуком Факултета. Ова одлука у виду информације (публикација информатор) доступна је сваком заинтересованом лицу. Листа кандидата који су стекли услов за упис у прву годину студија објављује се на интернет страници и огласној табли Факултета.

Одређени број студената који су остварили најбољи успех на пријемном испиту припадају групи студената чије се школовање финансира из буџета (укупно 103), а слабије рангирани студенти уписују се као самфинансирајући (укупно 17). За припрему за полагање пријемног испита будући студентима су обезбеђени приручници из Математике и Биологије и могу да се набаве у скриптарници Шумарског факултета.

На нивоу студијског програма формира се Комисија за пријем (рангирање) кандидата, а на нивоу Факултета формирају се комисије за сваки предмет из којег се полаже пријемни испит.

У процесу образовања у оквиру студијског програма основних академских студија на Одсеку за шумарство кандидати ће се оспособити за анализу и решавање комплексних проблема у шумарству, везаним за природне ресурсе (шуме, земљишта, флору, вегетацију, воде, дивљач и др.), њихово коришћење и заштиту.

Развој дисциплина у области шумарства представља одговор на растућу потребу да се обезбеде техничка решења за друштвено-економски развој, а истовремено да се заштите природни ресурси и животна средина.

Програм студија конципиран је тако да студенти уче биолошке и техничке дисциплине које им служе као основа за упознавање комплексних шумских екосистема и уче их да примењују технике које им омогућавају да раде на сложеним пословима обнављања шума, уређивања шума, коришћења шума, заштите ловне фауне, заштите шума па све до заштите природе и унапређивања животне средине. Предмети из организационих и економских дисциплина омогућују да управљају шумским управама и газдинствима јавних предузећа у Шумарству.

Основне академске студије на студијском програму шумарство трају 4 године и имају укупно 240 ЕСПБ бодова. Студијски програм је организован кроз обавезне и изборне предмете, теренску наставу и завршни рад. Услов за упис на основне академске студије је завршена средња школа са одговарајућим успехом и положен пријемни испит.

После завршетка основних студија кандидати ће добијати титулу – дипломирани инжењер шумарства.

Наставни план: pdf