+

Pozdravna reč predsednika Veća odseka

Drage kolege,

poštovani budući studenti,

više od 95 godina na Univerzitetu u Beogradu na Šumarskom fakultetu obrazuju se inženjeri šumarstva. Šumarski fakultet u Beogradu je jedina visokoškolska naučna ustanova iz oblasti šumarstva u Republici Srbiji i najstariji šumarski fakultet u bivšoj Jugoslaviji. Program studija na odseku za šumarstvo je usaglašen sa savremenim potrebama društva i komplementaran sa studijskim programima šumarskih fakulteta u okruženju i šire u Evropi. Na odseku za šumarstvo postoje obavezni i izborni predmeti koji su razvrstani u 8 katedara što govori o multidisiplinarnosti i sveobuhvatnosti nastavnih programa. Izborni predmeti daju mogućnost studentima da se usmeravaju ka nekoj od užih naučnih oblasti, a to su: Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine, Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, Gajenje šuma, Planiranje gazdovanja šumama, Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune, Ekonomika i organizacija šumarstva i Zaštita šuma. Nastava (predavanja i vežbe) se odvija kao kabinetska, terenska nastava i školska praksa. Terenska nastava i školska praksa realizuju se u nastavno-naučnim bazama šumarskog fakulteta („Goču” i „Majdanpečkoj Domeni”) u Arboretumu šumarskog fakulteta, u šumama i lovištima kojima gazduju JP „Srbijašume” i JP „Vojvodinašume”, u nacionalnim parkovima i dr. U toku studiranja studenti imaju mogućnost za učešće u međunarodnoj razmeni s obzirom da je Šumarski fakultet u toku poslednjih nekoliko godina potpisano više bilateralnih ugovora o saradnji sa fakultetima iz Evrope i Ruske Federacije. Studenti i zaposleni na Šumarskom fakultetu svojim aktivnostima doprinose humanijem i boljem društvu i konkretnim delovanjem iskazuju svoju posvećenost zaštiti prirode i životne sredine. Fakultet je realizovao 35 ekoloških kampova, a učestvuje i u aktivnostima Pokreta gorana Srbije, akcijama pošumljavanja i uređenja prostora. Na šumarskom fakultetu studenti imaju mogućnost da učestvuju u raznim sportskim aktivnostima i takmičenjima, da budu članovi planinarskog društva „Omorika“ i lovačkog udruženja „Mirko Lavadinović“, da se na taj način druže, putuju i upoznaju lepe krajeve naše zemlje. Za sve mlade ljude koji vole prirodu Šumarski fakultet je pravo mesto gde mogu dobiti sveobuhvatna znanja o šumskim ekositemima, zaštiti prirode i unapređenju životne sredine. Ta znanja koja studenti steknu na Šumarskom fakultetu kroz teorijsku, praktičnu nastavu i vannastavne aktivnosti omogućavaju im da kao diplomirani inženjeri šumarstva budu osposobljeni za širok spektar zapošljavanja.

dr Olivera Košanin, vanredni profesor