+

Katedra za zaštitu drveta

Naziv Katedre: Katedra za zaštitu drveta
Šef Katedre: Milenko Mirić, redovni profesor

Razvoj Katedre: 

Predmet Zaštita drveta predaje se i sluša na Odseku za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta Šumarskog fakulteta u Beogradu. Sam predmet je pripadao tokom vremena nekolicini katedara, zavisno od reorganizacija koje su se sprovodile na Šumarskom fakultetu.

Tako je jedno vreme predmet organizaciono pripadao Odseku za šumarstvo i to Katedri za zaštitu šuma, zatim Katedri za primarnu preradu drveta, posle toga ponovo Katedri za zaštitu šuma, drveta i ukrasnih biljaka, pa opet Katedri primarne prerade drveta. Sve to vreme predmet su slušali studenti druge godine Odseka za drvnu industriju, odnosno preradu drveta, kako se već menjao i naziv samog Odseka, a ne samo katedri.

Godine 2006. na Krstovdan, 27. septembra, na predlog, inicijativu i obrazloženje predmetnog nastavnika prof. dr Milenka Mirića, Savet Univerziteta u Beogradu doneo je rešenje o osnivanju Katedre za zaštitu drveta, čime je potvrđen značaj oblasti kojom se ova naučna disciplina bavi. Ova najmlađa katedra još uvek na žalost ima samo jednog nastavnika i jednog stručnog saradnika na svim predmetima koji su na njoj akreditovani. Nastavnik je prof. dr Milenko Mirić, a stručni saradnik dipl. inž. Mimica Stefanović.

Na Katedri za zaštitu drveta akreditovani su programi osnovnih, diplomskih – master studija i doktorskih studija iz oblasti istraživanja kojima se Katedra bavi.

S obzirom na hronični nedostatak kadra sa titulama magistra ili mastera i zvanjem asistenta, u održavanju vežbi je do sada dosta pomogla i nekolicina demonstratora iz redova najboljih studenata ili mladih svršenih inženjera prerade drveta. Na žalost, asistenti‑pripravnici koji su primani nisu opravdali dato poverenje i od njih četvoro samo je jedan magistrirao i postao asistent, odnosno kasnije docent, vanredni pa redovni profesor. Dr Milenko Mirić, red. prof., danas je jedini profesor na svim predmetima na Katedri za Zaštitu drveta. Ovakva situacija sa nastavnim kadrom iz oblasti Zaštita drveta je slična i u susednim republikama bivše SFRJ, gde ukupno ima manje od deset stručnjaka za ovu oblast. Raznorodnost i heterogenost oblasti kojima se ova primenjena naučna disciplina bavi verovatno je jedan od razloga zašto se mladi teško odlučuju za bavljenje problemima i naukom o zaštiti drveta. No, i pored ove nepovoljne situacije, Katedra se i dalje bori sa kadrovskim problemima, ali se teoretska i praktična nastava odvija bez zastoja i problema, a studenti pokazuju zavidan nivo znanja iz ove oblasti.

Na Katedri je odbranjeno više desetina diplomskih i nekoliko magistarskih i master radova. Takođe je objavljeno preko 300 naučnih i stručnih radova, koji tretiraju probleme vezane za uzročnike oštećenja i zaštitu drveta.