+

Ранка Ерић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 957
Е-маил: ranka.eric@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: уторак, 12‒14 часова

Ранка Ерић рођена је 1992. године у Милићима, РС, БиХ. Завршила је Основну школу „Браћа Јакшић” у Милићима 2007. године са одличним успехом, као добитник Вукове дипломе. Гимназију је завршила у истом месту 2011. године у Средњошколском центру „Милутин Миланковић”, такође са одличним успехом као добитник Вукове дипломе. Дипломирала је 2015. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду на модулу Хидротехника и водно‑еколошко инжењерство, где је основне академске студије завршила са просечном оценом 8.96 и проглашена за најбољег студента у генерацији на истом модулу. Мастер академске студије завршила је 2016. године на истом факултету и поменутом модулу са просечном оценом 9.86. Након завршених мастер студија у октобру 2016. године уписала је докторске студије на Грађевинском факултету у Београду, ужа научна област Хидрологија.
Од јула 2016. године запослена је као сарадник у настави, a у мају 2018. године изабрана је у звање асистента на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Ужа научна област

Хидрологија, Механика нестишљивих флуида и хидраулика

Одабрани научни радови

  • Ranka Erić, Andrijana Todorović, Jasna Plavšić, Vesna Đukić, (2019): Rainfall-runoff simulations in the Lukovska River basin with the HEC-HMS model, Bulletin Faculty of Forestry, (119), pp. 33 – 60 https://doi.org/10.2298/GSF1919033E
  • Ranka Erić, Željko Vasilić, Miloš Stanić, Vesna Đukić, Application of infiltration pools in reducing runoff from urban basins, SOLUTIONS AND PROJECTIONS FOR SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT, SOLUTIONS AND PROJECTIONS FOR SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT, pp. 272 – 281, 978-86-912877-1-9, Novi Sad, Serbia, 25 – 28. Sep, 2017
  • Vesna Đukić, Ranka Erić, Sara Lukić, Spatial and temporal estimation of flooding and erosion susceptible areas by application of a physically based distributed model, SOLUTIONS AND PROJECTIONS FOR SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT, SOLUTIONS AND PROJECTIONS FOR SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT, pp. 235 – 245, 978-86-912877-1-9, Novi Sad, Serbia, 25 – 28. Sep, 2017
  • Ranka Erić, Jasna Plavšić, Vesna Đukić, Modeliranje vremenskih serija godišnjih i mesečnih protoka na reci Savi kod Sremske Mitrovice, ZBORNIK RADOVA 18. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju, ZBORNIK RADOVA 18. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju, pp. 1 – 17, 978-86-7518-204-7, Niš, Srbija, 25 – 26. Oct, 2018
  • Ranka Erić, Jasna Plavšić, Andrijana Todorović, Vesna Đukić, Mogućnosti za primenu kalibrisanog hidrološkog modela epizoda za proračun računskih velikih voda, Vodoprivreda (2019)
  • Ranka Erić, Vesna Đukić, Nevena Anđelić, Poređenje metoda Clark-ovog i Snyder-ovog jediničnog hidrograma za modeliranje površinskog oticaja, Erozija (2019)