+

Управљање наносом

Шифра предмета: ЕИ33630
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов:

Упознавање са интегралним приступом проблематици ерозије и транспорта наноса на падинама сливова и у хидрографској мрежи бујичних токова.
Упознавање са штетним дејством наноса( засипањем водних акумулација, утицај на квалитет вода). Могућности коришћења наноса

Стечено знање о интегралном приступу проблематици ерозије и транспорта наноса, као и о штетном дејству наноса( засипање  водних акумулација, смањењње квалитета вода) и могућношћу његовог коришћења, што омогућава оптимално управљање наносом у  сливовима

Теоријска настава

Интегрални приступ проблематици ерозије и наноса. Физичке особине наноса. Транспорт наноса на падинама слива и у хидрографској мрежи. Еколошки аспекти ерозије и транспорта наноса. Штете од наноса. Водопривредни аспект проблема ерозије и наноса. Засипање водних акумулација наносом . Управљање наносом на нивоу слива. Коришћење наноса. Утицај противерозионих радова у сливу и кориту бујичних токова на транспорт наноса. Објекти  за управљање наносом.

Практична настава:

Физичке особине наноса, Процена штета од ерозије и транспорта наноса. Водопривредни аспект проблема ерозије и наноса,  Процена засипања водних акумулација наносом, процена утицаја  противерозионих радова на транспорт наноса. Објекти  за управљање наносом.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.