+

Водопривреда брдско планинских предела

Шифра предмета: ЕИ33525
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов:

Циљ наставе састоји се у припреми будућих инжењера за разноврсне стручне активности у области водопривреде и еколошког инжењеринга. Специфичан образовни профил инжењера за заштиту земљишних и водних ресурса захтева опште познавање проблематике водопривреде. Имајући у виду стратешки значај брдско-планинских подручја за водопривреду Србије, неопходна су продубљена знања о водним ресурсима у овим подручјима. У том оквиру, посебан значај имају велики водопривредни објекти у овим подручјима- бране и акумулације.

Појам, значај и задаци водопривреде. Детаљан приказ и анализа водних ресурса брдско-планинских подручја Србије. Водопривредни постулати. Водопривредни системи. Водопривредне области и гране. Водопривредна основа. Значај брдско-планинских подручја за водопривреду Србије.  Стратегија развоја водопривреде у брдско-планинским подручјима. Разматрање основних фактора водопривредног биланса ових подручја, као и видова присуства површинских и подземних вода.  Управљање водним ресурсима. Заштита водних ресурса брдско-планинских подручја. Анализа водног потенцијала појединих региона у Србији. Разматрање потенцијалне дистрибуције брдско-планинских вода у низијским подручјима. Стратешки план коришћења водних ресурса брдско-планинских подручја, према Водопривредној основи Србије. Распоред постојећих и будућих акумулација и њихов ефекат на хидролошки режим водотока, генезу великих вода и контролу поплавних таласа.

Практична настава:

Разматра се водопривредна проблематика појединих конкретних брдско-планинских подручја. Анализирају се потенцијалне локације брана и акумулација и врши хидролошко димензионисање акумулационих басена. Анализирају се могућности управљања водним ресурсима кроз решавање одређеног броја практичних задатака и израду семинарског рада.

Други облици наставе – семинарски радови