+

Ranka Erić

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 957
E-mail: ranka.eric@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: utorak, 12‒14 časova

Ranka Erić rođena je 1992. godine u Milićima, RS, BiH. Završila je Osnovnu školu „Braća Jakšić” u Milićima 2007. godine sa odličnim uspehom, kao dobitnik Vukove diplome. Gimnaziju je završila u istom mestu 2011. godine u Srednjoškolskom centru „Milutin Milanković”, takođe sa odličnim uspehom kao dobitnik Vukove diplome. Diplomirala je 2015. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Hidrotehnika i vodno‑ekološko inženjerstvo, gde je osnovne akademske studije završila sa prosečnom ocenom 8.96 i proglašena za najboljeg studenta u generaciji na istom modulu. Master akademske studije završila je 2016. godine na istom fakultetu i pomenutom modulu sa prosečnom ocenom 9.86. Nakon završenih master studija u oktobru 2016. godine upisala je doktorske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu, uža naučna oblast Hidrologija.
Od jula 2016. godine zaposlena je kao saradnik u nastavi, a u maju 2018. godine izabrana je u zvanje asistenta na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Uža naučna oblast

Hidrologija, Mehanika nestišljivih fluida i hidraulika

Odabrani naučni radovi

  • Ranka Erić, Andrijana Todorović, Jasna Plavšić, Vesna Đukić, (2019): Rainfall-runoff simulations in the Lukovska River basin with the HEC-HMS model, Bulletin Faculty of Forestry, (119), pp. 33 – 60 https://doi.org/10.2298/GSF1919033E
  • Ranka Erić, Željko Vasilić, Miloš Stanić, Vesna Đukić, Application of infiltration pools in reducing runoff from urban basins, SOLUTIONS AND PROJECTIONS FOR SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT, SOLUTIONS AND PROJECTIONS FOR SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT, pp. 272 – 281, 978-86-912877-1-9, Novi Sad, Serbia, 25 – 28. Sep, 2017
  • Vesna Đukić, Ranka Erić, Sara Lukić, Spatial and temporal estimation of flooding and erosion susceptible areas by application of a physically based distributed model, SOLUTIONS AND PROJECTIONS FOR SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT, SOLUTIONS AND PROJECTIONS FOR SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT, pp. 235 – 245, 978-86-912877-1-9, Novi Sad, Serbia, 25 – 28. Sep, 2017
  • Ranka Erić, Jasna Plavšić, Vesna Đukić, Modeliranje vremenskih serija godišnjih i mesečnih protoka na reci Savi kod Sremske Mitrovice, ZBORNIK RADOVA 18. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju, ZBORNIK RADOVA 18. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju, pp. 1 – 17, 978-86-7518-204-7, Niš, Srbija, 25 – 26. Oct, 2018
  • Ranka Erić, Jasna Plavšić, Andrijana Todorović, Vesna Đukić, Mogućnosti za primenu kalibrisanog hidrološkog modela epizoda za proračun računskih velikih voda, Vodoprivreda (2019)
  • Ranka Erić, Vesna Đukić, Nevena Anđelić, Poređenje metoda Clark-ovog i Snyder-ovog jediničnog hidrograma za modeliranje površinskog oticaja, Erozija (2019)