+

Водни ресурси у брдско планинским подручјима

Шифра предмета: М41103
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 6
Услов:

Циљ предмета односи се на детаљније проучавање водних ресурса брдско-планинских подручја, с обзиром на њихов стратешки значај за водопривреду Србије. Посебан значај имају велики водопривредни објекти у овим подручјима – бране и акумулације.

Остваривање циљева курса

Теоријска настава:

Комплексно изучавање водних ресурса брдско-планинских подручја Србије. Коришћење водних ресурса брдско-планинских подручја у појединим регионима (снабдевање становништва и индустрије водом, хидроенергетско коришћење водних ресурса, наводњавање, рибарство, туризам). Значај вишенаменских регионалних хидросистема. Улога акумулација у склопу интегралног уређења и управљања водним ресурсима у брдско-планинским подручјима. Заштита водних ресурса у појединим брдско-планинским подручјима (анализа извора загађења, контрола квалитета вода и стратегија заштите вода). Уређење водних ресурса у брдско-планинским подручјима и одбранa од ерозије и бујица. Утицај ерозије земљишта на квалитет водних ресурса у брдско-планинским подручјима. Примена теоретских сазнања при анализи водних ресурса и водопривредне проблематике у одређеним брдско-планинским подручјима.

Практична настава:

Разматра се хидролошки потенцијал и услови коришћења и заштите вода у појединим брдско-планинским подручјима. Анализирају се могућности решавања задатака управљања водним ресурсима успостављањем математичких модела акумулација.