+

Хидролошки и псамолошки ефекти противерозионих радова

Шифра предмета: ДМ4.0111Д
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са утицајем противерозионих радова на режим отицања воде са слива, режим продукције и проноса наноса и осталим повољним еколошким ефектима

Оспособљеност студенaта да анализирају хидролошке и псамолошке ефекте противерозионих радова, и на основу тога креирају оптимална решења противерозионе заштите, са дефинисаним пропорцијама учешћа техничких, биотехничких и биолошких радова, у складу са општим принципима заштите животне средине.

Утицај противерозионих радова на процес отицаја, пре свега, могућност појаве бујичних поплавних таласа. Утицај противерозионих радова на интензитет ерозије земљишта, примарну продукцију наноса, кретање по падинама, транспортне и седиментационе процесе у коритима бујичних токова. Анализа ефеката биолошких и биотехничких радова: пошумљавање; затрављивање; контурна обрада; ретенциони воћњаци; подизање дугогодишњих пољопривредних засада; терасирање; контурни зидићи; илофилтерски појасеви; плетери; противерозиони шумски појасеви. Анализа ефеката техничких радова: преграде, прагови, бране, насипи, обалоутврде, регулације.  

Решавање практичних проблема у примени противерозионих радова, могућност примене, очекивани хидролошки и псамолошки ефекти (експерименталне површине и сливови; студије случаја).