+

Оцена ризика и несигурности у заштити природних ресурса

Шифра предмета: ДМ40121Г
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Положени испит из предмета Интегрисано управљање земљишним и водним ресурсима

Кроз овај предмет студенти се обучавају у доношењу рационалних одлука у вези изградње одређених објеката ¤система на заштити природних ресурса, где се мора узети у обзир и оцена инвестиција у условима ризика и несигурности (неизвесности).

Стечена знања из области оцене ризика и несигурности омогући ће значајне информације – до које границе инвестиције у заштиту земљишних и водних ресурса могу трпети промене одређених параметара у негативном смислу, а да буду ефективне.

Код усвајања пројеката и доношења плана о инвестиционим улагањима, где се
користе динамичке методе оцене дугорочних ефеката, полази се од претпоставке да су будући послови и производни резултати познати са сигурношћу. Чињеница је да се у пракси често појављују непредвиђени догађаји у времену између почетка пројектовања и почетка рада пројектованог система.
Тако су могућа бројна одступања између пројектованих и експлоатационих елемената неког
агрошумарског водопривредног система, односно могући су ризици. Настава ће обухватити следећа поглавља: Ризик у ширем контексту, Генералне ситуације за оцену ризика, Перцепција ризика, Карактеристике ризика, Процена ризика, Учешће јавности, Улога политичке културе, Стратегија управљања ризицима, Методе оцене ризика.
За процену, односно мерење ризика студенти ће се обучавати за рад са методама прага рентабилности, сензитивне анализе или анализе осетљивости као и са методом агрегатног модела. Тиме ће се добити значајне информације – до које границе инвестиције у заштиту земљишних и водних ресурса могу трпети промене одређених параметара у негативном смислу, а да буду ефективне.