+

Оптимизација радова у заштити земљишних и водних ресурса

Шифра предмета: ДМ4.0121В
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Стицање знања о примени савремених метода операционих истраживања којима се постиже оптимизација извођења радова на заштити природних ресурса. Упознавање студената са теоријским основама метода операционих истраживања и њиховој примени за оптимизацију времена и ресурса при одвијању пројеката за заштиту земљишних и водних ресурса

Стечена знања о методама операционих истраживања које се могу применити за оптимизацију радова на заштити земљишних и водних ресурса. Знања о примени метода за оптимизацију времена одвијања пројеката (методе линеарног програмирања, мрежног програмирања, динамичког програмирања) и метода за оптимизацију ресурса (радне снаге, материјала, механизације и финансијских средстава), као што су модификовани алгоритми хеуристичког типа.

Предмет садржи оптимизацију извођења радова на заштити природних ресурса применом савремених метода организације, планирања и операционих истраживања. Од великог броја познатих метода операционих истраживања кроз предмет се проучавају методе примењиве у овој области, као што су: мрежно планирање, линеарно програмирање, динамичко програмирање, алгоритми хеуристичког типа и др. Методе операционих истраживања примењују се са циљем: оптимизације рока извођења радова, оптимизације ресурса (радне снаге, материјала и механизације) и оптимизације трошкова. Оптимизација времена извођења радова на заштити природних ресурса могућа је применом методе линеарног програмирања, када се жели постићи максимално смањење трајање уз минимално повећање трошкова, а применом динамичког програмирања када се жели постићи оптималан распоред изградње објеката у циљу у циљу укупног скраћења трајања пројекта. Оптимизација ресурса проучава се применом модификованих алгоритама хеуристичког типа у зависности од постављеног критеријума циља.

Примена метода операционих истраживања у циљу оптимизације конзервационих мера и радива врши се помоћу познатих идоступних рачунарских програма. За примену линеарног програмирања користи се MATLAB програм и други статистички програми а за остале неопходне подлоге одговарајући GIS програм.