+

Нада Драговић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 948
Е-маил: nada.dragovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: четвртак, 10‒12 часова

Др Нада Драговић је рођена 1959. године у Зрењанину. 1978. године уписала је Шумарски факултет, на коме је дипломирала 1983. са оценом 10 и просечном оценом 8,62. Од 1983. до 1985. год. радила је у пројектантском предузећу „Југопројект”. За асистента‑приправника на предмету Организација грађења и механизација противерозионих радова на Шумарском факултету изабрана је 1986. године. У звање асистента на истом предмету изабрана је 1992. године.
Магистарски рад под насловом Анализа рационалне примене механизације при уређењу неких бујичних водотока у СР Србији одбранила је 1990. год. Докторску дисертацију под насловом Оптимизација реализације пројеката за уређење бујичних водотока одбранила је 2001. године. Исте године изабрана је у звање доцента.

Као стипендиста Министарства за науку Републике Аустрије боравила је шк. 1991/92. године у Институту за проучавање бујица у Бечу а шк. 1995/96. у Институту за уређење бујица и лавина на БОКУ универзитету. 2003. и 2005. године била је на студијском боравку на Шумарском факултету у Фрајбургу и Институту за конзервацију земљишта и вода Пољопривредног универзитета у Прагу.

У звање ванредног професора изабрана је 31. 10. 2006. године, а у звање редовног професора 14. 11. 2011. године.
Учествовала је у организацији пет међународних конференција као члан организационог и научног комитета, члан је WASWАC-а, Комисије за полагање стручних испита у Инжењерској комори Србије и Друштва инжењера за уређење бујица Србије.

Укупно је објавила 156 библиографских јединица, самостално или у сарадњи са другим ауторима, од чега су 115 научни радови у области ерозије и конзервације земљишта и вода. Поред објављених научних радова има учешће у изради 8 монографија националног и међународног значаја, објављен универзитетски уџбеник, учешће у 13 националних и 4 међународна научна пројекта. Поред научног и педагошког рада учествовала је и у друштвеним активностима Факултета и Универзитета. Била је члан Савета факултета, председник је Већа Одсека и председник Већа биотехничких наука. Од 2008. до 2012. године била је помоћник министра у Министарству за просвету, науку и технолошки развој.

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Заједничке мaстер академске студије Ерасмус+

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

 • Petković, S., Dragović, N., Marković, S. (1999): Erosion and sedimantation problems in Serbia, Hydrological Sciences-Journal -des Sciences Hydrologiques, 44 (1), February 1999, England, p.p. 63-77.
 • Kostadinov, S., Zlatić, M., Dragović, N., Gavrilović, Z. (2006): Soil Erosion in Serbia and Montenegro; Monograph: “Soil Erosion in Europe”. Edited by J.Boardman and J.Poesen; John Wiley & Sons,Ltd. Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England. UK , ISBN-13: 978-0-470-85910-0 , ISBN-10 : 0-470-85910-5 , p.p. 271-277.
 •  Zlatić, M., Dragović, N., Todosijević, M., Tomićević, J. (2007): Stakeholders Participation in Soil Management for Sustainability in Mountainous Regions of Serbia, The Soil of Tomorrow, Soil Changing in a Changing World, Advances in Geoecology 39, стр.149-158, ISBN 978-3-923381-56-2 US ISBN 1-59326-249-3.
 • Kostadinov, S., Dragovic, N. (2010): Check Dams in the Torrent Control Practice in Small Mountainous Catchments, in Monograph “Check Dams, Morphological Adjustments and Erosion Control in Torrential Streams”; © 2010 Nova Science Publishers, Inc. Editors: C.C.Garcia and M.A.Lenzi, ISBN 978-1-60876-146-3, p.p.63-88
 • Kostadinov, S., Dragović, N., Zlatić, M. and Todosijević, M. (2011): Natural Effect of Classical Check Dams in the Torrents of the River Toplica Drainage Basin, Journal: Fresenius Environmental Bulletin , Publisher PSP Germany, Volume 20- No 5. -2011, p.p.1102-1108.
 • Tošić, R., Dragićević, S., Kostadinov, S., Dragović, N. (2011): Assessment of soil erosion potential by the USLE method: case sttudy, Republic of Srpska – BiH, Journal: Fresenius Environmental Bulletin, Publisher PSP Germany, Volume 20 – No 8.-2011, p.p.1910-1917, IF 0.704.
 • Dragović, N., Ristić, R. (2013): Institutional Organisation and Financing of Works for the Protection of Soil from Erosion and Torrent Control in Serbia: Current Problems and Possible Solutions, Wildbach- und Lawinenverbau, Journal of Torrent, Avalanche, Landslide and Rock Fall Engineering, Juni 2013, Heft Nr, 171, pp. 256-266, ISBN: 978-3-9503089-5-2.
 • Kadović, R., Belanović, S., Ristić, R., Knežević, M., Kostadinov, S., Beloica, J., Radić, B., Dragović, N., Milijić, S., Miljanović, D., Braunović, S. (2014): Deposol Reclamation along a Canal of the Danube-Tisza-Danube Hydro System, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23 No. 4 (2014), pp.1185-1194
 • Vulević, T., Dragović, N., Kostadinov, S., Belanović Simić, S., Milovanović, I. (2015): Prioritization of Soil Erosion Vulnerable Areas Using Multi-Criteria Analysis Methods, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.24, No.1 (2015), 317-323, DOI: 10.15244/pjoes/28962.
 • Dragović, N., Vulević, T. (2015): Wahl des besten Angebots zur Projektplanung im Bereich der Wasserwirtschaft mittels der AHP-Methode, Bauingenieur, Band 90, September 2015, S.420-427, Springer-VDI-Verlag http://kobson.nb.rs/servisi.130.html?issn=0005-6650.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Dragovic%20Nada&samoar=#.WCDGDcmrFNs