+

Проучавање бујичних сливова и бујичних токова

Шифра предмета: ДМ4.0111В
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са методама и начинима проучавања бујичних токова и бујичних сливова, са глобалним прегледом проблематике, приступа и техника у поређењу са домаћим и регионалним искуствима.

Оспособљеност студената да одаберу и примене адекватне методе за дефинисање основних природних карактеристика бујичних сливова, антропогених утицаја и услова који доводе до појаве деградационих процеса, ерозије и бујичних поплава.

Проучавање бујичних сливова са аспекта природних карактеристика и антропогених утицаја: физичко-географске, климатско-метеоролошке, педолошке и геолошке карактеристике; структура и стање различитих форми коришћења земљишта (шумске, пољопривредне и урбанизоване површине, путна мрежа). Анализа типова ерозионих процеса и њиховог интензитета. Проучавање режима отицања воде и проноса наноса, хидрауличке и хидролошке карактеристике бујичних токова и гранулометријског састава наноса. Проучавање теоријских и практичних, теренских метода.

 

Решавање практичних проблема за потребе упознавања са природним карактеристикама и антропогеним утицајима на бујичним токовима и сливовима (експериментални бујични слив; студије случаја).