+

Социо-демографски аспекти заштите природних ресурса

Шифра предмета: ДМ4.01212
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Савладавање области које се  изучавају у науци о становништву а посебно пројекције становништва кроз методе и технике израде и  анализу постојећих, званичних пројекција. Упознавање са  популационим трендовима у свету, Европи и Србији. Стицање општих и специфичних знања о становништву која се могу  применити у  области деградације и заштите од деградације природних ресурса.

Стицање знања из теоријске, примењене и посебне демографије, као и демографске анализе.  Савладавање основних демографских метода и техника које су основ мултидисциплинарних, истраживања о становништву. Сагледавање демографског развитка у Србији кроз актуелно стање, узроке и последица промена у  популацији и будућих перспектива. Посебан акценат на трендовима у брдско-планинском подручју Србије. Стицање знања о европским и  светским популационим трендовима. Негативни (деградација) и позитивни (предузети радови и др.) ефекти демографског развитка на природне ресурсе. Перспективе ових трендова.

Анализа трендова структуре и кретања становништва. Пројекције становништва: појам, значај, методи пројекција. Карактеристике демографског развоја у свету и Европи. Карактеристике демографског развитка у Србији. Популациона политика. Негативни и позитивни ефекти демографског развоја на природне ресурсе. Пројекције ефеката.

Предавања, вежбе, семинарски радови, укључвање у пројекте Одсека.