+

Екологија инвазивних инсеката

Шифра предмета: ДМ3.0121Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: завршене академске студије-мастер

Упознавање са инвазивним инсектима у шумским и урбаним екосистемима, њиховим утицајима на биодиверзитет, услуге екосистема, здравље људи и економске ресурсе.

Овладавање методама идентификације и праћења кретања популације инвазивних инсеката у терестричним екосистемима. Упознавање најважнијих путева уношења инвазивних инсеката од значаја за шумарство. Мониторинг путева уношења и контрола популацијама инвазивних инсеката.

Појам инвазивних инсеката. Инвазивни инсекти у Европи за Европу. Утицаји климатских промена на дистрибуцију инвазивних инсеката. Инвазивне стране врсте. Најважнији природни коридори за распростирање инвазивних инсеката. Трговина и туризам као путеви уношења инвазивних страних врста. Утицаји инвазивних страних врста на биодиверзитет и услуге екосистема, заштићена природна добра и урбане зелене површине. Утицаји инвазивних страних врста на здравље људи. Еколошки утицаји инвазивних страних инсеката на аутохтоне инсекте, утицаји на њихове еколошке нише и паразитско-предаторске комплексе. Адаптације страних инвазивних врста у Србији, сходно промењеним климатским условима. Посебно се детаљно изучавају таксони (врста, род, фамилија, ред) који су директно у вези са изабраном темом докторске дисертације и то је различито од кандидата до кандидата. Методе мониторинга инвазивних инсеката. Методе контроле популација инвазивних инсеката.