+

Метрика предела

Шифра предмета: ДМ3.0121Ж
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: завршене адекватне мастер студије

Основни циљ предмета је да студенте упозна са савременом интерпретацијом структуре предела као и њеном применом у планирању просторног развоја, заштити животне средине и заштити природе.

Студент је оспособљен за: интерпретацију структуре предела кроз квантификацију структуре на различитим просторним и организационим нивоима; истраживачки рад са различитим изворима геопросторних података; просторне и геостатистичке анализе у ГИС софтверском окружењу, као и писање научних радова (студије појединачних случајева).

Основна структура програма предмета прати теоријски дискурс примене предеоно-еколошких принципа у планирању, заштити и управљању предела. Истраживање и интерпретација структуре предела на различитим нивоима (нивои предеоног елемента, класе предеоних елемената и интегралног предела), односно метрички израз структуре кроз композицију и конфигурацију, подразумева упознавање са параметрима метрике који се везују за различите категорије података и различите размере. Програмом се предвиђа упознавање и савладавање софтверских пакета који су развијани за потребе анализе структуре предела (Fragstats, Patch Analyst, V-Late, PolyFrag), као и формирање и коришћење база података које су артикулисане за различите нивое просторне анализе и постављени циљ истраживања.