+

Технике научно-истраживачког рада

Шифра предмета: ДЗАЈ112
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:

др Срђан Р. Бојовић

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне и мастер академске студије

Циљ предмета је да се студенти, овладавањем знањима о техникама научно-истраживачког рада, оспособе за приступање научно-истраживачком раду и његовој реализацији.

Студент ће се обучити да правилно одабере и примени одговарајуће технике из области шумарских наука на модулима: 1. шумарства 2. технологија, маркетинга и пројектовања производа од дрвета, 3. пејзажне архитектуре и хортикултуре и 4. еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса.

Теоријска настава: Основне поставке научно-истраживачког рада: предмет (задатак)  науке, класификација наука и научне методе; Планирање научних истраживања: избор теме за научни рад, самостални и тимски научни рад;  Методологија истраживања: проучавање литературе, технике прикупљања података, формирање радне хипотезе, методе и технике истраживања (експериментална и теријска истраживања); Планирање експеримената: метод узорка, извођење експеримената, избор и употреба опреме; Прикупљање и обрада података; статистичка обрада података и моделовање; aнализа и тумачење модела у појединим областима. Принципи дијалектичког метода и закључивање; Приказивање резултата истраживања; писање рада, састав и структура научних извештаја и саопштења.

Практична настава: Израда семинарског рада из Техника НИР-а представља једну од предиспитних обавеза. Циљ и смисао оваквог рада је да студент брани семинарски рад, да би показао да је овладао основним сазнањима из техника научно-истраживачког рада, што му омогућава успешно и релевантно бављење научно-истраживачким радом.