+

Теоријска и методолошка истраживања у планирању предела

Шифра предмета: ДМ3.0121Д
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене адекватне мастер студије

Основни циљ предмета је да студенте упозна са широм теоријском основом као и различитим моделима и методама истраживања који су формирали савремену концептуализацију планирања предела.

Студент је оспособљен за: читање и интерпретацију научне литературе, истраживачки рад са различитим изворима, уочавање проблема и формирање хипотезе, избор одговарајуће истраживачке планерске методе, као и писање научних радова (интерпретативних и аргументативних есеја).

Основна структура програма предмета прати преглед теоријских дискурса и критичке мисли који су формирали савремену парадигму пејзажне архитектуре и планирања предела, стављајући је у данашњи културни, филозофски и политички контекст. Програмом се предвиђа преиспитивање различитих гледишта на којима се базира нова парадигма планирања предела као и постављање вредносних судова у трансдисциплинарно постављеном истраживачком концепту.