+

Управљање пројектима у пејзажној архитектури

Шифра предмета: ДМ3.0112Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Овладавање основним знањима о методама за успешно управљање пројектима у пејзажној архитектури и хортикултури.  Циљ курса је стицање вештина потребних за управљање пројектима од основне идеје до њихове реализације, кроз припрему, планирање и извођење радова. Вештине које се стичи програмом односе се, поред планирања, координације, контроле и технике и технологије одвијања радова и на вештину формирање пројектног тима, мотивацију сарадника и коришћење савремених рачунарских програма за управљање пројектима.

Стечена знања о начелима, принципима и стратегијама за успешно управљање пројектима у пејзажној архитектури и хортикултури. Стечене вештине за примену метода планирања реализације пројеката, као и начина за успешно руковођење извођењем радова, методама за управљање променама и методама за праћење и контролу коришћења ресурса.

Појам, задаци и значај управљања пројектима; Фазе реализације пројеката у пејзажној архитектури и хортикултури; Елементи управљања пројектима; Начела управљања пројектима; Принципи за успешно управљање пројектима; Стратегија управљања пројектима; Припрема пројекта; Истраживање изводљивости и примене пројекта

Учесници у реализацији пројеката пејзажној архитектури и хортикултури; Формирање пројектног тима

Планирање реализације пројеката; План доношења одлука; Планирање времена и рокова; Утврђивање критичних радова и временских резерви; Планирање капацитета (ресурса) и трошкова; Прорачун потреба у ресурсима

Реализација пројекта; Руковођење радовима, Надзор реализације пројекта; Управљање променама

Пројектна документација и пројектни информациони систем

Пројектни тим; Мотивација сарадника; Управљање конфликтима