+

Деградација, заштита, коришћење и мелиорације земљишта

Шифра предмета: ДМ1.6121А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.6.- Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Стицање знања о земљишту као природном ресурсу, анализа процеса деградације глобалног и локалног карактера и сагледавње могућих решења заштите, рекултивације, ревитализације и ремедијације земљишта.

Оспособљеност студента да самостално планира и изводи експериментална истраживања на научним основама и критичку анализу и интерпретацију аналитичких резултата и њихов приказ кроз усмено излагање и писани извештај.

Земљиште као природни ресурс. Функције земљишта.  Дефиниција деградације земљишта. Узроци деградације. Типови деградације. Осетљивост и отпорност земњишта. Карактеристике које утичу на осетљивост и отпорност. Физичка деградација и одношење земљишње масе – ерозија. Деградација оштећењем ин-ситу. Извори и врсте загађујућих материја  Деградација физички и хемијских особина као последица природних и антропогених утицаја. Утицај привредних делатности и технолошког развоја на процесе оштећења земљишта. Законска регулатива и директиве за спречавање деградације земљишта. Мере заштите земљишта. Ремедијација и рекултивација контаминираних и деградираних земљишта.

Вежбе: Теренска проучавања морфологије деградираних земљишта и карактеристика физичке деградације земљишта као последица различитих видова природних и антропогених утицаја. Лабораторијске вежбе, као основ за утврђивање стања и мера поправке особина деградираних земљишта. Лабораторијска испитивања физичких и хемијских особина земљишта и утврђивање карактеристика деградације земљишта. Студијски истраживачки рад: истраживање утицаја различитих видова природних и антропогених утицаја на промене особина земљишта.