+

Флористички диверзитет Србије

Шифра предмета: ДМ1.6111Г
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.6.- Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене мастер студије

је да студенти науче најзначајније биљне врсте у различитим екосистема Србије

Знања стечена на предмету Флористички диверзитет Србије служе студентима за одрживо управљање шумским ресурсима, у заштити и унапређивању животне средине.

Теоријска настава

На предавањима (кабинетска настава) даје се преглед диверзитета флоре Србије, историjских  чинилаца формирања биодиверзитета, центара биодиверзитета, ендемичности и реликтности флоре. Предлажу се мере које треба предузети за заштиту флористичког диверзитета. Посебан акценат се ставља на фитоиндикаторе различитих екосистема Србије. Обрађује се појам фитоиндикатора. Проучава се интеракција биљних организама и спољашње средине, адаптације биљака на станишне услове и еколошка валенца. Проучавају се животне форме биљака, фитоценолошки елементи и еколошке серије као индикатори станишних услова. Наводи се примена индикаторских вредности биљака. Врши се детаљно проучавање појединачних најзначајнијих фитоиндикатора у екосистемима Србије.