+

Гајење шума брдско – планинског подручја

Шифра предмета: ДМ1.7111А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.7.- Гајење шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема услова

Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, узгојниим потребама, и са применом појединих метода природне обнове и неге шума брдско-планиснког подручја. Стратегијски приступ и методи гајења шума у складу са природним начелима.

Оспособљеност студената за примену метода и начина природне обнове и неге шума најзначајнијих и најзаступљенијих врста дрвећа на овим просторима, и за дефинисања узгојних потреба и мера у складу са концепцијом природи блиског гајења шума.

Упоредни приказ основних принципа и метода природног и вештачког обнављања и неге шума, и карактеристика одговарајућих савремених метода природне обнове и неге. Теоријски приступ концепције природи блиског гајења шума и примена у пракси. Назначајнији фактори од којих зависи избор начина обнављања и неге шума – специфични услови станишта и састојинске карактеристике шума брдског подручја, планинског подручја, шума на горњој граници шуме, и карактеристике развоја шума појединих врста дрвећа значајне за избор начина обнављања и неге. Услови и фактори за успешну природну обнову шума: карактеристике станишта, обилност плодоношења, квалитет семена, појава подмлатка, раст и развој подмлатка. Утицај облика и величине подмладне површине на природно подмлађивање и развој подмлатка. Најзначајније класификацијe стабала у састојини као критеријум за избор и примену одговарајућих узгојних мера, за избор врсте и начина проредног захвата. Специфичности гајењa шума хелиофилних и сциофилних врста дрвећа. Принципи и методи гајење чистих састојина букве, храстова, јеле, смрче, бора. Основни принципи природног обнављања и неге мешовитих шума. Гајење мешовитих шума храстова и граба, сладуна и цера, храста китњака и букве, шуме јавора и јасена, букве и јеле, шуме букве, јеле и смрче, шуме смрче и белог бора. Оцена успешности природног обнављања шума. Показатељи ефеката извршених мера неге шума. Глан гајења шума.