+

Коришћење шума под посебним режимом заштите

Шифра предмета: ДМ1.5121А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.5. - Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Циљ предмета је да студенти стекну основна и специјалистичка знања из области сече и израде као и транспорта дрвних сортимената у условима посебних режима заштите шума. Сагласно режимима заштите, нужне су и одговарајуће мере из области коришћења тих шумских комплекса. Те мере захтевају примену другачијих (нових или модификованих) технолошких поступака и решења. Проблематика избора метода и технолошких поступака за коришћење заштићених шумских комплекса условљених њиховим специфичностима, припреме за њихову примену, као и непосредна реализација, предмет су наставног предмета Коришћење шума са посебним режимима заштите.

Студент докторских студија  биће оспособљен да се баве решавањем проблема везаних за избор оптималних технологијарада у подручјима која захтвају одређени третман са њихове заштите.

Уопштено о режимима  заштите шума. ФСЦ–стандарди. Најважније еколошке и ергономске карактеристике средстава рада на пословима коришћења шума. Конструктивне и експлоатационе  карактеристике  средстава рада и њихов значај за емисију штетних гасова као и утицај на земљиште. Коришћење посебних горива у сврху смањења емисије штетних гаова. Биоразградива погонска горива и уља.  Носивост шумског тла. Гажење шумског тла различитим машинама. Сабијање и ерозија тла, као последица кретања средства рада и терета при вучи и вожњи. Колотрази. Преноса силе са точкова на подлогу. Индекси точкова и контактни притисак. Могућности смањења контактног притиска возила на шумско тло. Методе мерења сабијања тла и његова оцена. Оштећења дубећих стабала, помлатка и коренског система при кретању визила. Заштите стабала при привлачења дрвних сортимената. Техничке и конструктивне карактеристике средстава за рад на стрмим теренима и теренима мале носивости. Транспорт дрвета жичано ужетним системима, точилима, анималном запрегом. Класификација шумских жичара. Техничке карактеристике шумских жичара. Могућност примене жичара у шумарству Србије. Планирање коридора шумских жичара у заштићеним подручјима. Нормирање рада на пословима транспорта дрвета жичаром. Калкулације рада на пословима транспорта дрета жичаром. Ефективност транспорта дрвета шумским жичарама у подручјимаа под посебним режимима заштите. Оштећења на преосталим стаблима, земљишту и подмлатку настала при транспорт дрвета жичаром. Планирање путне инфраструктуре у шумама са посебним режимом заштите. Градња путне инфраструктуре у шумама са посебним режимом заштите.  Избор технологија рада  на пословима искоришћавања шума, с обзиром на штете у састојини на земљишту као и с обзиром на смањење емисије ЦО2. Транспорт древта анималном запрегом са посебним освртом на на појаву оштећења. Вучне могућности анималне запреге.