+

Механизација у коришћењу шума

Шифра предмета: ДМ1.5111Д
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.5. - Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Циљ предмета је да студенти стекну техничка знања о савременим машинама које се користе у шумарству, као и о техничким карактеристикама машина неопходним за успешну примену матеамтичких модела у процесу одлучивања, са посебно наглашеним еколошким аспектом.

Стечена знања ће омогућити студенту да одабере и примени одговарајуће машине и радне уређаје у складу са изабраним технолошким процесима, при томе имајући у виду првенствено техничке и еколошке перформансе, ограничења и варијабле одлучивања.

Класификација механизације која се користи у процесу коришћења шума. Погон и трансмисија савремених машина. Технички капацитет машина. Стабилност машина. Притисак машина на подлогу. Захтеви у ергономском, еколошком и енергетском погледу које савремене машине морају да задовоље (према важећим СРПС и међународним стандардима и препорукама.). Савремена конструкција кабине и седишта руковаоца са аспекта безбедности. Уређаји за навођење и управљање машинама који омогућавају примену нових технологија. Машине за извођење земљаних радова у сувом. Машине и радни уређаји за чишћење земљишта, крчење и разривање (радни уређаји за чупање, опсецање и дробљење пањева и подривачи). Машине за одржавање путева. Вишефукционалне машине за сечу и израду дрвних сортимената. Машине у првој и другој фази транспорта дрвета. Машине за манипулацију и утовар шумских сортимената (хидрауличне дизалице, фронтални утоваривачи, дизалице за утовар у пловила, виљушкари, специјални уређаји за захватање терета).  Машине и уређаји у искоришћавању осталих шумских производа. Одржавање механизације.