+

Методологија нaучно-истраживачког рада

Шифра предмета: ДЗАЈ111
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 14
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Стицање теоријских и практичних знања неопходних за планирање, реализацију, обраду, анализу и презентацију резултата научно-истраживачког рада.

Знања неопходна за израду докторске дисертације и будући научно-истраживачки рад. Савладавањем предмета студент стиче следеће опште и специфичне способности: решавање проблема уз употребу научних метода и поступака; анализа и приказивање резултата у докторској дисертацији; саопштавање научно-истраживачких резултата на научним и стручним скуповима; објављивање резултата у научним и стручним часописима; праћење савремених достигнућа у струци; коришћење информационо-комуникационе технологије у праћењу и примени новина; развој критичког и самокритичког мишљења; поштовање етичких норми своје делатности и научне праксе.

Филозофија и појединачне науке: природне, друштвене и економске науке; Предмет и узајамна веза природних наука; Елементи науке; Постулати науке; Однос науке и других система идеја, веровања и праксе; Структура научног знања-чињенице, закони и теорије; Научне методе (Аалитичке методе-анализа, апстракција, специјализација, дедукција; Синтетичке методе- синтеза, конкретизација, генерализација, индукција; Општенаучне методе–хипотетичко дедуктивна, статистичка, моделовање, аксиоматска, компаративна); Научно истраживање-природа, врсте, функције и структура; Избор теме за истраживање-актуелност и оправданост; Библиографска припрема-претраживање и проучавање литературе; Хипотезе истраживанња; Планирање истраживања-експеримената; Метод узорака; Основне карактеристике неких планова узорака (Експериментални планови; Факторијални огледи); Обрада и анализа података добијених истраживањем (Дескриптивна статистика; Дистрибуције фреквенција; Корелациона анализа; Регресиона анализа; Анализа варијансе, анализа коваријансе, статистички тестови; Непараметријска статистика; Тестирање хипотеза);  Презентација резултата истраживања; Коришћење резултата истраживања; Писање извештаја о обављеном истраживању;  Врсте и структура научних радова; Етичка страна научног истраживања; Критеријуми за оцењивање истраживачких пројеката и резултата истраживања; Актуелна стратегија нучног и технолошког развоја Србије;  Заштита ауторских права.