+

Metodologija naučno-istraživačkog rada

Šifra predmeta: DZAJ111
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 14
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za planiranje, realizaciju, obradu, analizu i prezentaciju rezultata naučno-istraživačkog rada.

Znanja neophodna za izradu doktorske disertacije i budući naučno-istraživački rad. Savladavanjem predmeta student stiče sledeće opšte i specifične sposobnosti: rešavanje problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; analiza i prikazivanje rezultata u doktorskoj disertaciji; saopštavanje naučno-istraživačkih rezultata na naučnim i stručnim skupovima; objavljivanje rezultata u naučnim i stručnim časopisima; praćenje savremenih dostignuća u struci; korišćenje informaciono-komunikacione tehnologije u praćenju i primeni novina; razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja; poštovanje etičkih normi svoje delatnosti i naučne prakse.

Filozofija i pojedinačne nauke: prirodne, društvene i ekonomske nauke; Predmet i uzajamna veza prirodnih nauka; Elementi nauke; Postulati nauke; Odnos nauke i drugih sistema ideja, verovanja i prakse; Struktura naučnog znanja-činjenice, zakoni i teorije; Naučne metode (Aalitičke metode-analiza, apstrakcija, specijalizacija, dedukcija; Sintetičke metode- sinteza, konkretizacija, generalizacija, indukcija; Opštenaučne metode–hipotetičko deduktivna, statistička, modelovanje, aksiomatska, komparativna); Naučno istraživanje-priroda, vrste, funkcije i struktura; Izbor teme za istraživanje-aktuelnost i opravdanost; Bibliografska priprema-pretraživanje i proučavanje literature; Hipoteze istraživannja; Planiranje istraživanja-eksperimenata; Metod uzoraka; Osnovne karakteristike nekih planova uzoraka (Eksperimentalni planovi; Faktorijalni ogledi); Obrada i analiza podataka dobijenih istraživanjem (Deskriptivna statistika; Distribucije frekvencija; Korelaciona analiza; Regresiona analiza; Analiza varijanse, analiza kovarijanse, statistički testovi; Neparametrijska statistika; Testiranje hipoteza);  Prezentacija rezultata istraživanja; Korišćenje rezultata istraživanja; Pisanje izveštaja o obavljenom istraživanju;  Vrste i struktura naučnih radova; Etička strana naučnog istraživanja; Kriterijumi za ocenjivanje istraživačkih projekata i rezultata istraživanja; Aktuelna strategija nučnog i tehnološkog razvoja Srbije;  Zaštita autorskih prava.