+

Организација и пословање у шумарству

Шифра предмета: ДМ1.3111Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.3. Економика и организација шумарства
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије из области Економика и организација шумарства и положени испити из свих обавезних предмета.

Да се студентима пруже потребна теоријска, методолошка и стручна знања из организације и пословања у шумарству, која ће им омогућити да успешно обављају истраживачко-развојне и студијско-аналитичке послове у свим фазама процеса управљања у шумарству и заштити природе.

Располагање потребним знањима која омогућавају решавање развојних проблема и пројектних задатака у оквиру организације и пословања предузећа и институција у шумарству и заштити природних ресурса.

Организација стручних и управних послова у шумарству, пружања подршке власницима шума и вршења услуга у шумарству. Процеси стварања вредности у шумарству, Пословна политика и пословни циљеви, Анализа окружења, предузећа и ланца стварања вредности, Процена стратешких опција, Избор стратегија, Инструменти контролинга и њихова примена.