+

Педологија

Шифра предмета: ДМ1.6111А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.6.- Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање са најновијим научним достигнућима из различитих области науке о зељишту. Mинералогије земљишта. Физике земљишта. Хемије земљишта. Педосистематике и класификације земљишта. Географије и картографије земљишта.

Оспособљеност студента за коришћење релевантних  литературних извора и примену стечених знања  у научно-истраживачком раду и за стручну и научну комуникацију  у циљу унапређења одређеног сегмента науке о земљишту  (израда пројеката, студија, објављивање научних радова).

Генеза и еволуција земљиште. Еволуционо-генетске серије земљишта Србије. Плодност и продуктивност земљишта. Структура земљишног покривача. Елементарни ареали. земљишне комбинације. Мозаици. Низови. Развој научне класификације земљишта. Класификација земљишта Србије. Принципи значајнијих националних класификације земљишта. ФАО-УНЕСЦО легенда Педолошке карте света. Светска референтна основа за земљиште (WRB класификација земљишта). Дијагностички хоризонти. Дијагностичке особине и дијагностички материјали. Кључ за опис главних (референтних) група земљишта.

Вежбе: Одређивање групно-фракционог састава хумуса. Одређивање елемената у таговима у земљишту. Одређивање садржаја лакорастворљивих соли у земљишту.