+

Предузетништво и управљање пројектима у шумарству

Шифра предмета: ДМ1.3121Д
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.3. Економика и организација шумарства
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије из области Економика и организација шумарства и положен испит из свих обавезних предмета.

Пружa потребна организациона, предузетничка и друга стручна шумарска знања,  као што су: предузетничко пословање у шумарству, спровођење пословне политике предузећа у шумарству и управљање пројектима у шумарству и омогућава им да развију способности за примену стеченог знања у реалном окружењу.

Развој способности и вештина студената за креативно и критичко промишљање приликом доношења закључака, дефинисања одлука и решавања проблемa из области предузетничког пословања у оквиру шумарске струке и управљања и руковођења стручним пројектима у шумарству. Студенти ће бити у могућности да темељно разумеју предузетнички процес, као и процес управљана пројектима. На бази овако стечених теоријско-методолошких и практичних знање, студенти ће моћи да, самостално или као део тима, учествују у решавању комплексних проблема у области предузетништва у сектору шумарства, односно да примењују методе и технике пројектног менаџмента.

Предузетничко пословање у шумарству (интересне групе у шумарству, визија предузећа у шумарству, пословни циљеви предузећа у шумарству, формулисање циљева, међусобни однос циљева); Спровођење пословне политике предузећа у шумарству (стратешка анализа, анализа окружења,  анализа предузећа, дефинисање кључних стратешких фактора, формулисање стратегије, имплементација стратегије); Управљање пројектима у шумарству (појам и врсте пројеката, методе и технике управљања пројектима, концепт управљања пројектима у шумарству, организација управљања пројектима у шумарству, праћење и контрола реализације пројеката).