+

Премер стабала и шумских састојина

Шифра предмета: ДМ1.4121В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.4. Планирање газдовања шумама
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне и мастер академске студије

Упознавање са техникама и методима прикупљања (премера), обраде, вредновања (анализе) и презентације информација везаних за појединачна стабла, састојине и веће шумске комплексе, као и стварање информационог основа о шумском фонду у циљу његове даље експлоатације на различитим планским нивоима у шумарству и другим областима

Уско специјализована знања из области Дендрометрије и Инвентуре шума, која омогућавају рад у пракси и у научним установама (институтима и факултету)

Премер обореног стабла; Премер дубећег стабла; Одређивање старости стабла; Одређивање прираста стабла; Уређајна (састојинска) инвентура шума; Национална инвентура шума; Аерофототаксација; Одређивање запремине, старости, прираста и сортиментне структуре састојине; Квалитативна инвентура шума