+

Premer stabala i šumskih sastojina

Šifra predmeta: DM1.4121V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.4. Planiranje gazdovanja šumama
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne i master akademske studije

Upoznavanje sa tehnikama i metodima prikupljanja (premera), obrade, vrednovanja (analize) i prezentacije informacija vezanih za pojedinačna stabla, sastojine i veće šumske komplekse, kao i stvaranje informacionog osnova o šumskom fondu u cilju njegove dalje eksploatacije na različitim planskim nivoima u šumarstvu i drugim oblastima

Usko specijalizovana znanja iz oblasti Dendrometrije i Inventure šuma, koja omogućavaju rad u praksi i u naučnim ustanovama (institutima i fakultetu)

Premer oborenog stabla; Premer dubećeg stabla; Određivanje starosti stabla; Određivanje prirasta stabla; Uređajna (sastojinska) inventura šuma; Nacionalna inventura šuma; Aerofototaksacija; Određivanje zapremine, starosti, prirasta i sortimentne strukture sastojine; Kvalitativna inventura šuma