+

Примењена екоклиматологија у гајењу шума

Шифра предмета: ДМ1.7121Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.7.- Гајење шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са методима мониторинга стања ваздуха и климатских фактора који утичу на карактер климатских елемената шумских подручја и шумских екосистема у циљу дефинисања њиховог значаја за потреба гајења шума.

Оспособљавање студената за примену метода мониторинга стања ваздуха и климатских фактора који утичу на карактер климатских елемената шумских подручја и шумских екосистема, као и примену основних метода за проучавање микроклиматских карактеристика шумских састојина у циљу дефинисања фактора значајних за развој шумског дрвећа и примену мера гајења шума.

Глобалне климатске промене и шумски екосистеми. Промене климатских карактеристика у одређеном периоду. Процеси глобалног загревања и шума. Ваздушна загађивања, типови загађивача ваздуха (примарни и секундарни), дисперзија загађивача ваздуха, интеракција ваздушних загађивача и шумских екосистема. Мониторинг стања ваздуха и климатских елемената (соларног зрачења, температуре, релативне влажности ваздуха, падавина, правца и брзине ветра). Одређивање климатских прилика одређеног подручја: климатске класификације,  одређивање основних климатских карактеристика шумских екосистема за потреба гајења шума, примена метода мерења режима светлости у шумским екосистемима. Мезо и микроклиматски услови шумских станишта. Промене микроклиматских услова од орографских фактора, условљеност шумских појасева са микроклимом. Микроклиматске карактеристике одређених висинских зона. Промене микроклиме шумских састојина услед примене узгојних мера.