+

Шумарска ентомологија

Шифра предмета: ДМ1.2111Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.2. Заштита шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета и дипломске академске студије из Гајења шума, биљна производња, заштита и екологија

Упознавање студената са штетним шумским инсектима

Оспособљеност студената за детерминацију штетних врста шумских инсеката, праћење њихове бројности и сузбијање, као и оспособљавање кандидата да се баве науком о инсектима

У оквиру овог предмета студенти се упознају са најзначајнијим штетним врстама инесеката који угрожавају шуме, односно врсте шумског дрвећа које у нашим шумама расту. Поред штетних инсеката, упознају се и са корисним инсектима (паразитоидима и предаторима), као и са другим корисним организмима који су природни непријатељи штетних исеката.  Проучавају се услови који доводе до појаве градација на шумском дрвећу. Детаљним познавањем морфолошко анатомске грађе, развића, етологије, екологије и биономије најзначајнијих штетних шумских инсеката студенти могу боље да сагледају проблеме њиховог сузбијања, како би се штетно деловање ублажило и спречило, а шумски екосистем притом остао што мање поремећен.

Посебно се детаљно упознају са таксонима (врста, род, фамилија, ред) који су директно у вези са избором тема докторског рада и то различито од кандидата до кандидата.