+

Шумарска политика

Шифра предмета: ДМ1.3121А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.3. Економика и организација шумарства
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије из области „Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима“ и положени испити из свих обавезних предмета.

Да пружи потребна знања, која ће омогућити да успешно решавање задатака и проблема у управљању шумским ресурсима, као и да сагледају проблеме и изнађу решења за њихово превазилажење у условима тржишне економије.

Располагање знањима за успешно бављење пословима у сфери стратешког управљања шумарством и реализацији циљева шумарске политике, као и у сфери законодавства у области шумарства.

Tеоријска настава: У оквиру тога, упознаће се са општим законитостима које владају у сфери стратешког управљања шумарством, циљевима које треба постићи, методама и средствима којима се ти циљеви могу остварити и улогама и структуром свих актера шумарске политике. Сви ови елементи се посматрају и изучавају како на општем (теоријском) нивоу тако и на нивоу фактичког стања и прилика у Србији, укључујући и могуће правце деловања на поправци стања у сектору шумарства Србије. Поред тога, упознаће се нешто детаљније са законодавством у области шумарства, као најзначајнијим административним средством шумарске политике.

Практична настава: Обрада изабране теме кроз семинарски рад, припрема и презентација садржаја, дискусија са наставницима и другим докторантима.