+

Шумска фитопатологија

Шифра предмета: ДМ1.2111В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.2. Заштита шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета и дипломске студије из Заштите шума и украсних биљака

Циљ предмета је да се студенти упознају са најзначајнијим узрочницима болести шумских врста дрвећа и методама заштите.

Оспособљаванје студената да детерминацију гљива проузроковача болести шумског дрвећа, праћење бројности и њихово сузбијање.

У оквиру овога предмета кандидати на докторским студијама се упознају са свим најзначајнијим проузроковачима болести шумског дрвећа и жбуња (паразитне гљиве, бактерије, вируси, микоплазматични организми, алге, лишајеви и паразитне цветнице). Посебно се детаљно проучавају микозе, тј. болести узроковане паразитним гљивама. Проучава се систематско место паразитних гљива, начин преношења, контаминација , пенетрације у ткива домаћина, критично време за инфекције, репродукција и сл. Такође се датаљно проучавају спољни услови (климатски и едафски) који доводе до појаве епифитоција и великих економских штета на дрвећу. У оквиру курса студенти се упознају са биологијом проузроковача болести, прогнозом развоја болести и мерама контроле и заштите шумских врста дрвећа, а све у циљу очувања шумских екосистема и повећања производње квалитетног дрвета.