+

Šumska fitopatologija

Šifra predmeta: DM1.2111V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.2. Zaštita šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta i diplomske studije iz Zaštite šuma i ukrasnih biljaka

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa najznačajnijim uzročnicima bolesti šumskih vrsta drveća i metodama zaštite.

Osposobljavanje studenata da determinaciju gljiva prouzrokovača bolesti šumskog drveća, praćenje brojnosti i njihovo suzbijanje.

U okviru ovoga predmeta kandidati na doktorskim studijama se upoznaju sa svim najznačajnijim prouzrokovačima bolesti šumskog drveća i žbunja (parazitne gljive, bakterije, virusi, mikoplazmatični organizmi, alge, lišajevi i parazitne cvetnice). Posebno se detaljno proučavaju mikoze, tj. bolesti uzrokovane parazitnim gljivama. Proučava se sistematsko mesto parazitnih gljiva, način prenošenja, kontaminacija , penetracije u tkiva domaćina, kritično vreme za infekcije, reprodukcija i sl. Takođe se dataljno proučavaju spoljni uslovi (klimatski i edafski) koji dovode do pojave epifitocija i velikih ekonomskih šteta na drveću. U okviru kursa studenti se upoznaju sa biologijom prouzrokovača bolesti, prognozom razvoja bolesti i merama kontrole i zaštite šumskih vrsta drveća, a sve u cilju očuvanja šumskih ekosistema i povećanja proizvodnje kvalitetnog drveta.