+

Шумска микологија

Шифра предмета: ДМ1.2121В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.2. Заштита шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета и дипломске студије из Заштите шума и украсних биљака

Циљ предмета је да студенти стекно основна знања из микологије и упознају се пре свега са макрогљивама (плодоносна тела карпофоре и печурке) и њиховом значају.

Оспособљаванје студената да детерминацију јестивих и отровних гљива, као и гљива које се могу употребљавати у медицини и фармацији. Студенти ће научити да сакупљају, конзервирају и употребљавају различите врсте гљива.

Микологија је научна дисциплина која проучава скупину организама званих Мyкота (грчки), ФУНГИ (латински) или ГЉИВЕ. Претпоставља се да има око 1,5 милиона гљиве, међутим до сада је описано свега 80.000 врста. Шумска микологија проучава гљиве које се јављају у шумским екосистемима. Циљ Шумске микологије је да упозна студенте са начинима изолације, идентификације, основним морфолошким карактеристикама и начином репродукције гљива. Микологија се за разлику од Фитопатологије пре свега бави морфологијом и систематиком гљива, а Фитопатологија проучава биологију узрочника болести и методе контроле биљних болести. У оквиру овог предмета тежиште ће бити на макрогљивама (печурке). Велики број ових гљива су познате и као микоризне гљиве тако осим у исхрани људи имају велики значај и за раст дрвећа.