+

Šumska mikologija

Šifra predmeta: DM1.2121V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.2. Zaštita šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta i diplomske studije iz Zaštite šuma i ukrasnih biljaka

Cilj predmeta je da studenti stekno osnovna znanja iz mikologije i upoznaju se pre svega sa makrogljivama (plodonosna tela karpofore i pečurke) i njihovom značaju.

Osposobljavanje studenata da determinaciju jestivih i otrovnih gljiva, kao i gljiva koje se mogu upotrebljavati u medicini i farmaciji. Studenti će naučiti da sakupljaju, konzerviraju i upotrebljavaju različite vrste gljiva.

Mikologija je naučna disciplina koja proučava skupinu organizama zvanih Mykota (grčki), FUNGI (latinski) ili GLJIVE. Pretpostavlja se da ima oko 1,5 miliona gljive, međutim do sada je opisano svega 80.000 vrsta. Šumska mikologija proučava gljive koje se javljaju u šumskim ekosistemima. Cilj Šumske mikologije je da upozna studente sa načinima izolacije, identifikacije, osnovnim morfološkim karakteristikama i načinom reprodukcije gljiva. Mikologija se za razliku od Fitopatologije pre svega bavi morfologijom i sistematikom gljiva, a Fitopatologija proučava biologiju uzročnika bolesti i metode kontrole biljnih bolesti. U okviru ovog predmeta težište će biti na makrogljivama (pečurke). Veliki broj ovih gljiva su poznate i kao mikorizne gljive tako osim u ishrani ljudi imaju veliki značaj i za rast drveća.