+

Шумски ксилофагни инсекти и лигниколне гљиве

Шифра предмета: ДМ1.2121Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.2. Заштита шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета и дипломске академске студије из Гајења шума, биљна производња, заштита и екологија

У оквиру овог предмета студенти се детаљно упознају са морфологијом, физиологијом, биономијом, значајем и начинима сузбијања ксилофагних инсеката и лигниколних гљива на стаблима.

Стиденти који буду изабрали овај предмет детаљно ће упознати ксилофагне инсекте и гљиве, биће оспособљени да их детерминишу  и у случају потребе сузбијају.

Увод, морфологија и анатомија ксилофагних инсеката, физиологија исхране и варења ксилофагних инсеката, размножавање и развиће ксилофагних инсеката, екологија ксилофагних инсеката, распрострањење, ширење и популациона динамика ксилофагних инсеката, ксилофагни инсекти као разарачи дрвета, сузбијање ксилофагних инсеката, биономија најзначајнијих врста ксилофагних инсеката. Проучиће се на најважнији елементи екологије и физиологије гљива проузроковача трулежи и обојености дрвета, као и метаболизам матерја које служе за исхрану гљива. Објасниће се појам трулежи, врсте трулежи, фазе трулежи, модели развоја трулежи и др. Студенти ће се обучити да изврше дијагнозу трулежи на основу промена боје, макро- и микрохемијских реакција, анатомских промена, вештачких култура. Карактеризација и квантификација трулежи ће се обавити директним и индиректним методама. Проучиће се начини колонизације дубећег стабла, бељике и срчике, затим отпалог и лежећег материјала и посеченог дрвета. Мере заштите дрвета у шуми-трупаца у функцији времена сече, годишњег доба, стања трупаца, релативне влажности и др. Методе и технике заштите у шуми и на шумском стоваришту (трупци, рудничко дрво, стубови, огревно дрво) ће такође бити предмет проучавања. Проучиће се eкологија, типови трулежи, штете и начин сузбијања за најважније гљиве проузроковачи трулежи стабала из кола Аscomycota i Basidiomycota.