+

Техника и технологије у коришћењу шума

Шифра предмета: ДМ1.5111А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.5. - Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Циљ предмета је да се студенти упознају са најсавременијим техникама и технологијама у процесу коришћења дрвета.

Студент докторских студија  биће оспособљен да самостално ради на проблематици избора система и метода рада као и њиховог развоја, вреднујући  техничке, економске, ергономске, еколошке и енергетске аспекте рада

Трендови развоја технике и технологије искоришћавања шума. Основне техничке карактеристике средстава за рад са посебним освртом на ходно механизам. Прописи који регулишу  ергономске и сигурносне карактеристике шумских машина. Сеча и израда класична и савремене методе. Еколошке и ергономске карактеристике рада при сечи, изради дрвних сортимената. I фаза транспорта дрвета анималном снагом, пољопривредним адаптираним тракторима,  специјалним шумским зглобним тракторима, тракторским и зглобним екипажама, жичано ужетним направама и др. Еколошке и ергономске карактеристике рада при I фази транспорта дрвних сортимената. Превоз дрвета воденим путем, камионским путевима и железницом (предности и недостаци). Врсте и карактеристике  камиона за  превоз техничког облог и просторног дрвета као и дрвне сечке. Законска ограничења у јавном превозу. Логистика при  камионском превозу дрвета. Ограничавајући фактори примене средства рада на пословима искоришћавања шума. Законски прописи везани за заштиту земљишта и састојина при искоришћавању шума. Системи рада на пословима искоришћавања шума. Студија рада и времена. Калкулације најчешће примењиваних система на пословима у искоришћавању шума. Трошкови рада на пословима искоричћавања шума. Модели организације рада на пословима искоришћавања шума, ефикасност примене одређених технологија на пословима искоришћавања шума. Избор најповољнијих средства рада на пословима искоришћавања шума у равничарским и брдско-планинским пределима. Припрема производње као дeо управљачког система. Оптимизација производње. Пројектовање технолошких система. Симулације. Задаци и циљеви управљања шумским операцијама. Информатикa и комуникацијске технологије у управљању шумским операцијама. Стратешко, тактичко и оперативно планирање у искоришћавању шума. Технике и технологије искоришћавања шумске биомасе у брдско-планинским и равничарским условима.. Технике и технологије искоришћавања енергетских засада. Ефикасност примене савремене технологије у плантажама и културама. Ефикасност конвенционалних и савремених технологија у проредама. Гранични фактори упорабе врхунске технологије у шумарству.