+

Трговина шумским производима

Шифра предмета: ДМ1.3121В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.3. Економика и организација шумарства
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије из области „Шумарство - Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима“ и положени испити из свих обавезних предмета.

Треба да пружи потребна знања из области промета дрветом и другим шумским производима, чиме се омогућава да се на тржишту на најбољи начин валоризује производни програм, односно упућује у методе и технике трговине шумским производима, трговачку документацију и институције које учествују у промету шумских производа.

Знања везана за продају дрвета и примену техника трговине дрветом, за познавање трговачке документације (познавање врста уговора, начина склапања и реализације), познавање улоге и врсте банака и њихова улога у плаћању при реализацији трговачких уговора и познавање распореда шумских ресурса и светског дрвног тржишта (производња и потрошња дрвета и главни токови трговине дрветом).

Теоријска настава: Три основна дела – облици продаје дрвета и техника трговине дрветом, трговачка документација и банке и њихова улога у промету шумских производа и шумско-привредна географија. У првом делу се уче основни облици продаје шумских производа и технике продаје шумских сортимената и других шумских производа, са посебним нагласком на лицитације у шумарству. У другом делу материје изучавају се уговори и остала документација, везана за купопродају дрвета, затим међународне трговинске коморе, арбитраже и решавање рекламација у међународној трговини дрветом, као и о улога и функције банака у трговини дрветом. У трећем делу се изучава распоред шумских појасева на планети и шумски екорегиони, као и дрвно тржиште, односно светска производња и потрошња дрвета и главни токови трговине дрветом..

Практична настава: Обрада изабране теме кроз семинарски рад, припрема и презентација садржаја, дискусија са наставницима и другим докторантима.