+

Заштита шума

Шифра предмета: ДМ1.2111Г
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.2. Заштита шума
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске студије Шумарског факултета и дипломске академске студије из Гајења шума, биљна производња, заштита и екологија

Продубљивање знања о штетним факторима (абиотички, биотички и антропогени) који делују на шумске екосистеме, као и о мерама интегралне заштите. Продубљивање знања о методама научно-истраживачког рада из области биологије, екологије и сузбијања штетних оргаизама у шумским екосистемима.

Оспособљавање кандидата за самосталан научни и највиши степен стручног рада из области заштите шума

Програмом је обухваћено проучавање абиотичких, биотичких и антропогених штетних утицаја на шумске екосистеме. Абиотички фактори обухватају екстремне температуре, атмосферске падавине, олују и шумске пожаре. Биотички фактори обухватају корове и штеточине (дивљач, стока, глодари, птице, нематоде и др.).

У оквиру биотичких утицаја истражују се биологија, екологија, економски и еколошки утицаји. За све штетне факторе у оквиру заштите шума истражује се природа њиховог деловања, механизам деловања, штетне последице, значај, као и савремене мере борбе (превентивне и директне). Методе дугорочног мониторинга еколошких утицаја економски значајних организама у шумским екосистемима.