+

Друштвени маркетинг и менаџмент извоза намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ДМ2.1111А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Да је уписао докторске студије из уже научне области Трговина дрветом и економика прераде дрвета и успешно савладао материју која се изучава у оквиру предмета Методологија и технике НИР-а и Статистика.

Циљ курса је да се студенти упознају са појмовним одређењем, улогом и факторима друштвеног маркетинга који су од значаја за менаџмент извоза намештаја и производа од дрвета.

Овладавње знањима о значају, улози и утицају најзначајнијих друштвених фактора на менаџмент и маркетинг извоза намештаја и производа од дрвета.