+

Енергетика дрвне индустрије

Шифра предмета: ДМ2.4112Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.4 Машине и уређаји у прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособити будуће докторе наука да уђу у поље истраживања примењене енергетике и енергетске ефикасности у погонима за прераду дрвета.

Оспособљавање студената докторских студија да после одслушаног курса и провере знања могу да раде на пројектима побољшања искоришћења дрвне биомасе у енергетске сврхе и енергетске ефикасности у погонима за прераду дрвета.

Карактеристике, топлотна својства и врсте дрвне биомасе. Количине и енергетски потенцијал остатака из шумарства и дрвне индустрије. Производња примарних дрвних горива (сечка, брикети, пелети…); Производња горива друге генерације (дрвни гас, синтезни гас, ДМЕ, ФТ дизел…). Енергетске потребе у погонима прераде дрвета. Порекло енергије. Животни циклус појединих врста горива која се користе. Утицај коришћења различитих енергената и њихов утицај на околину. Законски оквир, међународне смернице у вези са карактеристичним врстама енергената, последицима њиховог коришћења с обзиром на животну средину (загађења, емисија, руковање остацима после употребе). Производња топлотне енергије (топловодни, вреловодни и уљни котлови и коришћење засићене или прегрејане водене паре). Енергенти за производњу топлотне енергије. Електрична енергија: снабдевање из дистрибутивне мреже и сопствена производња. Коришћење електричне енергије у погонима прераде дрвета. Системи регулације фреквенције, напона и cos φ струје из мреже. Погонски мотори наизменичне и једносмерне струје, њихове карактеристике, услови рада и мере сигурности. Основни начини рационализације потрошње активне електричне енергије и смањење вршног оптерећења. Когенерација. Принципи рада парних и гасних мотора, спилинг мотора, стирлинг мотора, гасних и парних турбина, горивих ћелија. Коришћење топлотне енергије потребне за рад сушара, парионица и осталих потрошача топлотне енергије; Карактеристике хидрауличких и пнеуматских система у погонима за прераду дрвета. Могућности загађивања, складиштења и рециклаже искоришћеног уља. Компресорске станице, систем за снабдевање погона сабијеним ваздухом, посебни захтеви. Пнеуматски транспорт. Енергетске потребе и нужности њихове рационализације. Енергетска ефикасност у дрвној индустрији. Увођење система праћења и контроле потрошње енергије у предузећима дрвне индустрије. Проблематика отпадних вода, димних гасова, пепела, муља и других остатака из енергетских постројења или након искоришћења енергије одређеног медијума. Примена осталих обновљивих извора енергије у дрвној индустрији.