+

Хемија дрвета са карактеризацијом хемијских компоненти

Шифра предмета: ДМ2.3111А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.3 Хемијско механичка прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Циљ курса је да студенти продубе знање из области хемијског састава и конформације основних хемијских једињења која чине дрвну супстанцу (лигнина, целулозе, хемицелулозе, екстрактивних материја и др.) коришћењем савремених метода карактеризације: спектроскопских, термалних и осталих софистицираних метода за дијагностику.

Свеобухватно овладавње материјом предмета, упознавањем молекулске и надмолекулске структуре зида дрвних ћелија и метода за карактеризацију компоненти дрвета, омогућава  кандидату да се научно оспособи за креативни ниво решавања проблема у области хемијских једињења која чине дрвну супстанцу и хемијско-механичке прераде дрвета, као и примене савремених метода карактеризације органских хемијских једињења.

Ултраструктура и хемијски састав зидова ћелија нормалног и реакционог дрвета, лишћара и четинара. Расподела структурних компонената по слојевима ћелијског зида. Утицај структурних и неструктурних компонената на особине дрвета. Молекулска и надмолекулска структура целулозе (фибриларна грађа – унутрашња структура фибрила), својства целулозе, степен полимеризације, агенси бубрења и растварања, реактивност и хемијска модификација целулозе (реакције естерификације и етерификације, промене у киселој и базној средини).

Методе изоловања хемицелулоза из дрвета. Састав и структура главних хемицелулоза лишћара и четинара и њихова улога у ћелијском зиду. Веза лигнина и угљенохидратне компоненте у дрвету и утицај на процесе делигнификације. Могућности издвајања и коришћења лигнина.

Анализа фактора који утичу на варијабилност хемијског састава дрвета: утицај врсте древта, године старости, висине стабла, станишта, састојине.

Нове методе изоловања и анализе хемијских компоненти дрвета – стандарди, узорковање, основне анализе. Савремене методе испитивања хемијских компоненти дрвета: ифрацрвена спектроскопија IC (Infrared spectromerty-IR, carbon-13NMR spectrometry), гасна и течна хроматифрагафија (gas chromatography -GC-МC, liquid chromatography -LC-МS), атомска апсорпциона спектроскопија, UV- спектроскопија.