+

Карактерисање производа екстракције и дестилације дрвета

Шифра предмета: ДМ2.3121А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.3 Хемијско механичка прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Да се студенти упознају са савременим поступцима  који се примењују при производњи и пречишћавању екстрактивних компоненти дрвета, као и процесима и производима термичке разградње дрвета уз коришћење савремених метода спектроскопије, термалних анализа и осталих софистицираних метода за дијагностику. Да студенти стекну продубљена сазнања о дрвету као сировини која пружа могућност за добијање низа комерцијалних производа, као и начинима карактерисања тих производа

Да кандидат свеобухватно овлада знањима из области хемијске прераде дрвета и могућности експлоатације дрвета као  сировине, тако да се научно оспособе за креативни ниво решавања проблема у области хемијске прераде дрвета.

Екстрактивне материје дрвета. Главне групе према физоолошкој улози у метаболизму биљака. Главне групе према хемијској природи. Садржај екстрактива у ткивима различитог порекла. Карактерисање природних смола дрвета и метода (екстракциаја, дестилација) добијања терпентинскго уља, смолних киселина, колофонијум, тал уља и сулфатни терпентина, етеричнних уља из различитих дрвних врста и делова биљака. Сировине и технолошки поступци  за производњу биљни штавила-танини. Екстракција, упаравање, пречишћавање штавила. Термичка разградња дрвета. Пиролиза. Сагоревање. Процеси термичке обраде без присустваили уз мали доступ ваздуха.Сировине. Сува дестилација дрвета. Утицај температуре на ток дестилације. Угљенисање дрвета. Производи термичке разградње:дрвни угаљ, сирово дрвно сирће. Дрвни катран. Уређаји. Гасификација дрвета. Принципи. Генератори за производњу гаса. Принос и састав гаса. Могућности примене. Водени гас, генераторски гас.

Карактерисање ултраструктуре и хемијског састав дрвета и производа екстакције и дестилације коришћење савремених инстументалних метода као сто су : скенирајућа електронска микроскопија- SЕМ, Ултраљубичаста видљива спектроскопија УЉ/В (UV/VIS), инфрацрвена спектроскопија IC (IR), гасна хроматографија (GC), (GC-MS), атомска апсорпциона спектроскопија, нуклеарна магнетна резонанца (NMR).