+

Карактеризација хемијских компоненти микоскопских и субмикроскопских елемената дрвног ткива

Шифра предмета:
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 8
Услов: Уписане докторске студије

Продубљена анализа хемијских састава и конформације основних компонената дрвета (лигнина, целулозе, хемицелулозе, екстрактивних материја и др.) у садејству са адхезивним системима и агенсима за модификацију коришћењем савремених метода спектроскопије, термалних анализа и осталих софистицираних метода за дијагностику.

Да кандидат свеобухватно овлада материјом предмета, тако да се научно оспособи за креативни ниво решавања проблема у области хемијских једињења која чине дрвну супстанцу и њену инеракцију са адхезивним системима, агенсима везивања и модификацију.

Молекулска и надмолекулска структура и хемијски састав зидова ћелија нормалног и реакционог дрвета, лишћара и четинар. Расподела структурних компонената по слојевима ћелијског зида. Веза лигнина и угленохидратне компоненте и њихова реактивност. Анализа фактора који утчу на варијабилност хемијског састава дрвета: утицај врсте древта, године старости, висине стабла, станишта, састојине.Утицај хемијског састава дрвета на интеракцију са разним тповима адхезивних система, анализа успостављене адхезије на нвоу молекула и јачине лепљеног споја, услови квашења и пенетрације односно дифузије агенаса у дрвно ткиво с обзиром на облик и величину фракција честица. Упозвавање са савременим научним методама за аналитичке анализу дрвних влакана: термомеханичка и термогравиметријска анализа (Thermomechanical Analysis DMA, thermogravimetry analysis TGA), ифрацрвена спектроскопија IC (Infrared spectromerty-IR, carbon-13NMR spectrometry), гасна и течна хроматифрагафија (gas chromatography -GC-МC, liquid chromatography -LC-МS), атомска апсорпциона спектроскопија, UV- spektroскопија. Упознавање са савременом микроскопијом (скенирајућа електронска микроскопија- SЕМ).