+

Међународна трговина дрветом и производима од дрвета

Шифра предмета: ДМ2.1131Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Да је уписао докторске студије из уже научне области Трговина дрветом и економика прераде дрвета и успешно савладао материју која се изучава у оквиру предмета Методологија И технике НИР-а и Статистика.

Основни циљ предмета представља пружање потребних знања ради оспособљавања студената за професионално и ефикасно бављење пословима спољне трговине дрветом и производима од дрвета.

Располагање знањима која омогућавају разумевање утицаја процеса глобализације на међународну трговину дрветом и производима од дрвета.  Посебан исход предмета састоји се у знањима везаним за улогу и утицај најзначајнијих међународних организација на полотику трговине дрветом, тржиште сертификованих производа од дрвета као и величине, токова и последица илегалне сече и тговине дрветом у појединим земљама, регионима и свету у целини.

Курс обухвата шест поглавља: прво поглавље садржи ЕН и ИСО стандарде за индустријску обловину, резану грађу, подове од дрвета, прозоре и врата од дрвета, плоче на бази дрвета и намештај. У другом поглављу обрађује се значај система сертификације дрвне сировине за ланац надзора (chain of custody) за сертификоване производе од дрвета. Међународно тржиште и токови трговине дрветом и производима од дрвета. У трећем поглављу дат је преглед најзначајнијих међународних организација (СТО, ФАО, УНЕЦЕ и друге) и њихов значај и улога у међународној трговини дрветом и производима од дрвета. У четвртом поглављу обрађен је утицај политике, царинских и нецаринских баријера на међународну трговину дрветом. Пето поглавље се односи на трговину илегално посеченог дрвета. У овом поглављу посебно су истакнути проблеми и земље порекла илегално посеченог дрвета као и штете и проблеми које исто ствара на тржишту производа од дрвета. Институције, организације, мере и инструменти за спречавање трговине илегално посеченог дрвета у свету, укључујући FLEGТ процес, конвенције, декларације и друге инструменте. Шесто поглавље обухвата материју која се односи на учеснике, документацију и процедуре пријема, складиштења, припреме, манипулације, царињења, шпедиције и утовара производа од дрвета у лукама као и инструменти осигурања и наплате посла у међународној трговини производа од дрвета.

Студијски истраживачки рад: спровођење истраживања у склaду са задатом темом.